Skróty i symbole

Wprowadzenie

Tę część skryptu poświęcamy krótkiemu przedstawieniu ważniejszych i stosunkowo często pojawiających się w pracach naukowych, polskich i łacińskich skrótów i symboli. Poprawne odczytanie skrótów, zastosowanych przez Autora w danej pracy pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów w rozumieniu sensu wypowiedzi. Znajomość znaczeń prezentowanych wyrażeń jest dla filozofa nie mniej ważna, ponieważ sam twórczo pracuje.

Prezentowane skróty i symbole mają bowiem zastosowanie w tworzeniu przypisów oraz opisów bibliograficznych, a więc elementu obecnego w każdej pracy o charakterze naukowym.
Skróty i symbole prezentujemy w układzie od najprostszych - jedno i dwu-literowych do bardziej złożonych i w porządku alfabetycznym.

Skróty i symbole — przedstawienie i wyjaśnienie

wersja polska wersja łacińska rozwinięcie i znaczenie skrótów
(!) (sic)/ (sic!) tak [właśnie] — stosujemy przy cytowaniu, gdy w oryginale znajduje się wyraz budzący wątpliwości, np. „Jakób (!) Mortkowicz”
s. strona
b.m./ b.m.w. s.l. bez miejsca/ bez miejsca wydania/ sine loco — stosujemy, gdy nie znane jest miejsce wydania cytowanego dzieła
b.r. s.a. bez roku (wydania)/ sine anno — stosujemy, gdy nie znany jest rok wydania cytowanego dzieła
b.w. s.n. bez wydawcy/ sine nomine — stosujemy, gdy nie znana jest nazwa wydawcy cytowanego dzieła
i in. et al./ etc. i inne, i inni/ et alli, et cetera
ss. strony
por. cf. porównaj/ confer
wol. vol. wolumin/ volumen — tom w znaczeniu bibliotecznym, czyli pojedynczy fizyczny egzemplarz książki
zob. vide/ v. zobacz, patrz/ vide
tamże/ jw. ibidem/ ibid./ ib. tamże/ jak wyżej/ ibidem — stosujemy, aby nie powtarzać informacji o cytowanym dziele
tenże idem/ id. tenże/ idem — stosujemy, aby nie powtarzać imienia i nazwiska autora
taż/ tejże eadem/ ead. taż/ tejże/ eadem — stosujemy, aby nie powtarzać imienia i nazwiska autorki
dz. cyt. op. cit. dzieło cytowane/ opere citatum, opere citato — dzieło cytowane, w dziele cytowanym
wyd. cyt. ed. cit. editio citata — wydanie cytowane
loc. cit./ l.c. loco citato — miejsce cytowane
passim passim — tu i ówdzie, wszędzie

Dla zainteresowanych

  1. Zasady pisowni skrótów i skrótowców (źródło: słownik ortograficzny PWN).
  2. Słownik skrótów używanych w filozofii starożytnej.