Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i ćwiczenia są podstawowymi zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi na uczelniach, przypisanymi do każdego obowiązkowego przedmiotu w programie studiów.

Wykład

Wykład jest prowadzony jednocześnie dla wszystkich studentów danego roku i ma charakter wprowadzający w zagadnienia z zakresu danego przedmiotu. Celem wykładu jest przekazanie studentom najważniejszych kwestii związanych z omawianą tematyką. Wykład jest dla studentów głównym źródłem zdobywania wiedzy z konkretnego przedmiotu oraz bodźcem do jej pogłębiania. Ponadto student ma możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości związanych z prezentowanymi przez wykładowcę zagadnieniami.
Wykład kończy się (po semestrze lub roku) egzaminem mającym na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Egzamin przeprowadzony może być w formie ustnej lub pisemnej. Na studiach filozoficznych dominuje pierwsza z tych możliwości.

Ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią dopełnienie wykładu oraz umożliwiają przyswojenie i przedyskutowanie omówionych zagadnień. Odbywają się w mniejszym gronie - studenci podzieleni są na grupy - co stwarza bardziej komfortowe warunki do nauki. Ćwiczenia z filozofii polegają głównie na analizie tekstów (w większości źródłowych) oraz ich interpretacji. Prowadzący, zazwyczaj na pierwszych zajęciach, przedstawia listę obowiązujących materiałów. Często stosowaną formą wprowadzenia w omawiany tekst jest przygotowywanie przez studentów referatów wygłaszanych na początku każdych zajęć. Ułatwia to studentom zrozumienie tekstu, a dla prelegenta jest okazją do samodzielnego opracowania tematu i zaprezentowania go przed audytorium.
Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę - następuje poprzez napisanie pracy końcowej lub kolokwium (forma bardzo rzadko stosowana na filozofii). Ważną rolę odgrywa aktywność studenta na zajęciach, czynny w nich udział zazwyczaj jest szansą na wyższą ocenę.

Wykłady monograficzne

Wykłady monograficzne to rodzaj zajęć fakultatywnych, wybieranych przez studenta. Są to wykłady o zawężonym tematycznie zakresie, poświęcone konkretnemu zagadnieniu lub grupie powiązanych problemów.
Spośród listy odbywających się w danym roku wykładów monograficznych student dokonuje wyboru zgodnego z własnymi zainteresowaniami.
Zaliczeniem wykładu monograficznego jest zdanie egzaminu lub napisanie pracy końcowej (wymogi zwykle przedstawiane są przez prowadzącego na pierwszych zajęciach).

Przedmioty uzupełniające

Wykłady uzupełniające prowadzone są z przedmiotów pozafilozoficznych. Umożliwiają studentom poszerzenie wiedzy z wybranego zakresu (np. historii sztuki, literatury, fizyki, bioetyki itp.). Zaliczenie wykładu następuje zwykle na warunkach analogicznych, jak w przypadku wykładów monograficznych.

Konwersatoria

Konwersatoria prowadzone są w formie dyskusji wykładowcy z uczestnikami zajęć. Podstawę konwersacji stanowią teksty z wybranego zakresu tematycznego. Na zajęciach dokonuje się ich analizy oraz dyskutuje dostrzeżone w nich problemy.

Translatoria

Celem translatoriów jest połączenie pracy tłumacza z pracą filozofa. Rozumienie tekstów filozoficznych w wyjątkowo silny sposób związane jest z rozumieniem języka oryginału. Z tego względu tłumaczenie tekstów filozoficznych jest trudną sztuką, a rozumienie tekstów oryginalnych jest umiejętnością nie do przecenienia.
Translatoria filozoficzne przewidziane są w programie dla studiów uzupełniających magisterskich.

Seminaria naukowe

Seminaria prowadzone są dla studentów wyższych lat studiów oraz doktorantów (studia II i III stopnia). Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania zagadnień, pisania prac naukowych, zaznajomienie z metodologią badań naukowych. Seminaria są doskonałym miejscem przedstawiania własnych przemyśleń wygłaszanych w formie referatów, prezentacji, itp. Ważnym punktem seminarium jest analiza prac magisterskich (doktorskich) - pierwszych naukowych projektów studentów.

Aktualne informacje

Poniższe linki ukrywają informacje o planie zajęć (harmonogram) oraz o obowiązującym programie studiów. W celu rozwinięcia informacji należy kliknąć interesujący link.